Regulamin

Świadczenia usług drogą elektroniczną – w Kwiaciarni Niebieskiej www.niebieska.com , www.allekwiaty.pl

Spis treści

 1. Informacje wstępne
 2. Składanie zamówienia
 3. Realizacja zamówienia
 4. Postanowienia ogólne
 5. Reklamacje
 6. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 7. Postanowienia końcowe
 1. Informacje wstępne

Firma Kwiaciarnia Niebieska , 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 87, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Wójta Gminy Białe Błota pod numerem 904, NIP 953-112-26-57, REGON 091318731,jest właścicielem kwiaciarni internetowej www.niebieska.comwww.allekwiaty.pl

Przedmiotem działalności kwiaciarni Niebieskiej jest m.in. sprzedaż oraz doręczanie kwiatów i prezentów.

Terenem działalności Kwiaciarni Niebieskiej jest Polska. Doręczenia kwiatów na terenie Bydgoszczy i okolic do 20 km są realizowane przez Kwiaciarnię Niebieską. Na terenie Polski realizowane są przez sieć kwiaciarni partnerskich Firmy Poczta Kwiatowa ® sp. z o.o. Dostawy prezentów na terenie Polski realizowane są przez firmy kurierskie.

Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie kwiaciarni internetowej www.niebieska.com, www.allekwiaty.pl należą do Kwiaciarni Niebieskiej lub zostały przekazane przez Partnerów i objęte są ochroną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 2006, poz. 631 z późn. zm. – j.t.).

Wszystkie ceny produktów w serwisie www.niebieska.comwww.allekwiaty.pl zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia.

Opisy produktów i ceny podane na stronie kwiaciarni internetowej www.niebieska.com, www.allekwiaty.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71. kodeksu cywilnego).

Klientem kwiaciarni internetowej www.niebieska.comwww.allekwiaty.pl może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej www.niebieska.comwww.allekwiaty.pl

 1. Składanie zamówienia

Kwiaciarnia Niebieska przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez:

stronę internetową www.niebieska.comwww.allekwiaty.pl

telefon 52 5814837, 695 777 326

faks 52 5110515

e-mail niebieska@wp.pl

oraz w Kwiaciarni Niebieskiej, 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 87

Klient składa zamówienie, wskazując produkt, który zamierza nabyć, określając wielkość danego towaru, wskazuje datę dostarczenia, godzinę dostarczenia a następnie dodaje go do koszyka. Po wybraniu produktu, klient podaje dane kontaktowe osoby zamawiającej – Krok I , odbierającej przesyłkę (kwiaty/prezent) – Krok II , podaje ilość produktu, treść bileciku a następnie potwierdza złożenie zamówienia przyciskiem „Zamówienie ” oraz wskazuje sposób płatności. Płatności obsługiwane są przez serwis www.Dotpay.pl, który dokonuje autoryzacji i przetwarzania danych dotyczących płatności takich jak numer karty płatniczej, daty ważności, kodu CVV , danych dostępowych do kont bankowych. Kwiaciarnia Niebieska nie ma dostępu , wglądu , nie gromadzi, nie przetwarza w zadem sposób tych danych.

Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość przygotowania oraz dostarczenia do odbiorcy kompozycji zawierającej alkohol. Towary wchodzące w skład tych kompozycji są kupowane u renomowanych dystrybutorów w ramach realizacji zlecenia. Kwiaciarnia Niebieska zastrzega prawo do niewydania kompozycji osobie nietrzeźwej lub małoletniej.

Po złożeniu zamówienia, Kwiaciarnia Niebieska przesyła na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia jest oświadczeniem Kwiaciarni Niebieskiej o przyjęciu zamówienia.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy klientem a Kwiaciarnią Niebieską:

dla zamówień złożonych przez stronę www.niebieska.comwww.allekwiaty.pl z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia, o którym mowa w ust. 4.

dla zamówień złożonych przez e-mail, fax – (dla klientów wybierających płatność odroczoną) – z chwilą potwierdzenia otrzymania przez klienta faktury VAT.

Złożenie i opłacenie zamówienia jest zgłoszeniem przez klienta w stosunku do Kwiaciarni Niebieskiej oferty zawarcia umowy sprzedaży.

Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Kwiaciarnia Niebieska ponosi odpowiedzialność za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kwiaciarni Niebieskiej.

Zmiany do zamówienia można zgłaszać telefonicznie pod numerem 52 581 48 37 , 695 777 326 lub przez e-mail pod adresem: niebieska@wp.pl Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmian w adresie dostawy, zmian treści bilecika, zmian terminu realizacji oraz odbiorcy.

Kwiaciarnia Niebieska realizuje wszystkie zamówienia klientów złożone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Wybrane produkty mogą być objęte promocją. Warunki i zasady korzystania z promocji mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym regulaminie. Wiążące wówczas dla danego zamówienia pozostają warunki promocji. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej zmiany.

Ostatnim etapem realizacji zamówienia jest wysłanie do odbiorcy kwiatów / prezentów listownego potwierdzenia doręczenia. Bezpośrednia opinia odbiorcy jest ważną informacją potwierdzającą prawidłowe zrealizowanie zamówienia.

W przypadku poniesienia przez Kwiaciarnię Niebieską kosztów związanych z realizacją zamówienia, które nie może zostać zrealizowane z powodu nieprawidłowości danych przekazanych przez klienta, zlecenie zostanie uznane za zrealizowane. Ponowna próba realizacji tego zlecenia będzie wymagać dodatkowej opłaty. W przypadku braku wymaganej dodatkowej opłaty w czasie umożliwiającym zachowanie terminu zlecenia i/lub braku możliwości kontaktu z klientem, Kwiaciarnia Niebieska nie jest zobowiązana do ponownej próby realizacji zamówienia.

Zamówienia złożone w godzinach 18.00-23.59 i 00.00-9.00 realizujemy od godziny 10.00 następnego dnia. Zamówienia expresowe przyjmujemy telefonicznie 0048 695 777 326, 0048 605 688 328 do 22.00

 1. Realizacja zamówienia

Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.

Szczegółowy wykaz akceptowanych form płatności znajduje się w dostępnych formach płatności.

Szczegółowe zasady doręczania kwiatów, prezentów oraz kwiatów z prezentami określone są w warunkach i terminach doręczeń.

Kwiaciarnia Niebieska ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kwiaciarni Niebieskiej

Kwiaciarnia Niebieska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w doręczanym bukiecie, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce zastępowania produktu.

Klient zamawiając prezenty zawierające alkohol i/lub wyroby tytoniowe, oświadcza, że jest pełnoletni oraz zamawia te produkty dla osoby pełnoletniej.

Kwiaciarnia Niebieska zastrzega sobie prawo dołączania materiałów reklamowych swoich partnerów do doręczanych bukietów.

Przyjęcie dostarczonych kwiatów / prezentów odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu doręczenia.

Gdy kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem, gdy adres jest nieprawidłowy, kiedy odbiorca odmówi odbioru przesyłki lub z powodu innych przyczyn, niezależnych od Kwiaciarni Niebieskiej, przesyłka wróci do siedziby firmy, wówczas Kwiaciarnia Niebieska nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie zamówienia.

 1. Postanowienia ogólne

Kwiaciarnia Niebieska gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni od momentu doręczenia do odbiorcy, jeśli będą pielęgnowane we właściwy sposób.

Kwiaciarnia Niebieska jest zobowiązana do udzielania klientom wszelkich wyjaśnień i instrukcji związanych z oferowanymi produktami.

Dostępność Biura Obsługi Kwiaciarni Niebieskiej jest zależna od godzin otwarcia Kwiaciarni Niebieskiej .

Kwiaciarnia Niebieska przy wykonywanym zleceniu odpowiada za nie do wysokości wartości zamówienia.

Kwiaciarnia Niebieska dokona zwrotu należności w czasie do 14 (czternastu) dni od daty ustalenia szczegółów zwrotu. Kwiaciarnia Niebieska ponosi odpowiedzialność za terminowy zwrot należności z tytułu niezrealizowanego zamówienia, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które nie odpowiada.

 1. Reklamacje

Kwiaciarnia Niebieska odpowiada wobec klienta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez klienta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 poz. 121 z późn. zm) oraz przepisami zmieniającymi na mocy art. 44 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Reklamację może składać wyłącznie osoba zamawiająca produkt. Warunkiem koniecznym, aby Kwiaciarnia Niebieska rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez klienta reklamowanego produktu lub produktów lub przesłanie zdjęcia wraz z opisem reklamacji, albo ustalenie z Kwiaciarnią Niebieską terminu oględzin reklamowanego towaru.

Reklamacja może być złożona telefonicznie, faksem, mailem albo osobiście w siedzibie firmy.

Tel. 52 581 58 37 , 695 777 326

Fax 52 5110515

Email: niebieska@wp.pl

Siedziba: Kwiaciarnia Niebieska , 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 87

Reklamacja dotycząca kwiatów rozpatrywana jest w ciągu 1 dnia roboczego od daty jej złożenia dla przesyłek doręczanych na terenie Polski oraz w ciągu 3 dni roboczych w przypadku zamówień na doręczenie kwiatów zagranicą. Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 14 dni.

Reklamacja dotycząca prezentów rozpatrywana jest w ciągu 7 dni roboczych od daty jej złożenia dla przesyłek doręczanych na terenie Polski oraz w ciągu 14 dni roboczych w przypadku zamówień na doręczenie prezentów zagranicą. Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 30 dni.

Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów oraz zgodności kwiatów z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty doręczenia. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie zdjęcia reklamowanego produktu lub samego produktu do siedziby sprzedającego. Po upływie tego terminu rozpatrzenie reklamacji może nie być wykonalne.

Pozostałe uwagi na temat realizacji zamówienia można składać w ciągu 14 dni od daty realizacji dostawy.

Po zgłoszeniu reklamacji Kwiaciarnia Niebieska wyjaśni ją i zaproponuje możliwe rozwiązanie.

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień klienta przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 1. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot zapłaty nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji klienta przez Kwiaciarnia Niebieska, tym samym trybem, jakim klient dokonał płatności. Możliwość zmiany czy rezygnacji jest każdorazowo potwierdzana przez Biuro Obsługi Klienta. Zwracana kwota będzie pomniejszona o koszty poniesione w związku z realizacją umowy.

Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od daty wydania produktu lub 14 (czternastu) dni od daty otrzymania informacji o prawie do odstąpienia od umowy, w zależności od tego, który z tych terminów upływa później.

Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Kwiaciarnia Niebieska, ul. Szubińska 87, 86-005 Białe Błota. Dla zachowania terminu decyduje data wysłania oświadczenia Kwiaciarni Niebieskiej przed upływem terminu wskazanego w ust. 2.

Z zastrzeżeniem ust. 8, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania klientowi produktu nie może dojść do:

mechanicznego uszkodzenia produktu (w szczególności: obicie, pęknięcie, złamanie, zalanie itp.).

wystąpienia braku jakiegokolwiek z elementów produktu, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności produktu z umową w rozumieniu przepisów zmieniających art. 5561 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 poz. 121) na mocy art. 44 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

obniżenia wartości produktu w wyniku działań poza granicami zarządu zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu towaru w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

Zwracany przez klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

Koszt opakowania i odesłania produktu (koszty bezpośredniego zwrotu produktu) ponosi klient zgodnie z przepisami art. 34 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku świadczeń usług, jeżeli Kwiaciarnia Niebieska wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta i spełniono obowiązek poinformowania konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia oraz w przypadku świadczeń w których przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, dla zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb lub ściśle związanych z jego osobą (produkty na specjalne zamówienie klienta), a także w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub które mają krótki termin przydatności do użycia, stosownie do przepisów art. 38 pkt 1, 3, 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi po terminie spełnienia świadczenia, w przypadku, gdy usługa została wykonana przez Kwiaciarnię Niebieską terminowo i zgodnie z życzeniem klienta, stosownie do art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 1. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Paragon lub Faktura Vat jest wystawiana dla każdego zamówienia, jednakże będzie dostarczona klientowi na jego życzenie.

Kwiaciarnia Niebieska, właściciel serwisu internetowego www.niebieska.com,www.allekwiaty.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności.

Zakupy oraz realizacja zamówienia w kwiaciarni internetowej www.niebieska.comwww.allekwiaty.pl odbywają się zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr 144, poz.1204 z późn. zm).

Kwiaciarnia Niebieska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość, w stosunku do nowych zamówień.

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

Informacje o produktach zamieszczone na stronach kwiaciarni internetowej www.pocztakwiatowa.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Kwiaciarnia Niebieska ponosi odpowiedzialność, w zakresie swojej infrastruktury technicznej, za wysyłanie wiadomości pocztowych na adres email wskazany przez klienta.

Minimalne wymagania techniczne dla współpracy z systemem teleinformatycznym Kwiaciarni Niebieskiej są następujące: przeglądarka: Internet Explorer 7 i wyżej, Firefox 7 i wyżej, Chrome 8 i wyżej, Opera 10 i wyżej, Safari 5 i wyżej. Do poprawnego działania muszą być włączone ciasteczka (cookies) w przeglądarce i Javascript.

Zakazane jest dostarczanie przez klienta, w tym zamieszczanie na stronie internetowej Kwiaciarni Niebieskiej treści o charakterze bezprawnym. Kwiaciarnia Niebieska zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.


Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej niebieska.com oraz allekwiaty.pl   Czym są „cookies”   Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach koocowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznad urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetli stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu koocowym oraz unikalny numer.  

Do czego używamy „cookies”  

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumied w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich „cookies” używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies  sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.  

Używamy Kilku rodzajów cookies:  

Absolutnie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.

Ważne dla działania serwisu:

 • służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,  
 • służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawieo zapisanych w pliku cookie może obniżyd się poziom funkcjonalności witryny, le nie powinna uniemożliwid zupełnego korzystania z niej,
 • służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie  

Umożliwiających realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.  

Wyróżniamy 2 rodzaje plików cookies, jeżeli chodzi o czas ich trwania:

 1. Cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu
 2. Cookies nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawieo właściciela witryny  

Wyróżniamy 2 rodzaje plików cookies, jeżeli chodzi o ich pochodzenie:

 1. Cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona.
 2. Cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny

Cookie mogą byd wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji – innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywad inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny.